Your browser does not support JavaScript!
分項六、寰宇脈動探索計畫(107-108)

接軌國際移動力

藉由「服務」與「共享」行動,培養學生三大國際能力─語言力、行動力、服務力,落實在地與國際的連結與實踐世界公民的能力

 

 

 

執行方案

6.1 國際語言力生根

6.2 精實國際交流與體驗

6.3 國際服務共享行動

 

  ›6.1.1 建構分級分流能力導向

    學習管道

  ›6.1.2 建置數位語言學習園區

  ›6.1.3 建造智慧情境浸潤多語

     學習生態

  ›6.1.4 深化專業領域外語文

     國際競爭力

 

 

  ›6.2.1 推廣移地教學與共教共學

     共享的國際性課程

  ›6.2.2 推展學生多層面向自主國際

    體驗的學習模式

 

 

 

 

 

  ›6.3.1 發展自主型全方位國際社會

    服務群

  ›6.3.2 新創任務型新南向服務與

    共享團隊