Your browser does not support JavaScript!
分項二 、軟/巧實力打造計畫

一、會議紀錄

 

      107.05.17第一次工作會議

        107.06.29第二次工作會議

        107.08.23第三次工作會議

        107.10.18高深計畫(分項一二三)校內委員期中考評會議

     

      108.06.11第一次工作會議
        108.08.12第二次工作會議

 

二、管考報表

 

      107-05-(二)      108-06-(二)

      107-06-(二)      108-07-(二)

      107-08-(二)      108-08-(二)

      107-10-(二)      108-09-(二)

      107-12-(二)

 

 

三、其他資料